Regionális phare program

Vállalkozói kérdőív
A kérdőívletöltése

Bevezető
Mi az a Phare program?
A Phare Regionális Kísérleti Program a Dél-Alföld régióban
A program előkészítése, előzményei
A pályázati folyamat menete
A pályázat tapasztalatai
Mezőgazdaság és élelmiszeripar
Ipari termelés
Vízgazdálkodás
Idegenforgalom
Képzési programok
Információs bázisok
Regionális stratégiák

A projektek összefoglalása
A turizmus témakörébe tartozó pályázatok
Ipar, mezőgazdaság és vízügy
Képzés, információ és stratégia

Projekt ismertetők
Termálvíz utóhasznosítási eljárás tanulmánya és félüzemi kísérlete
"A közgazdászképzés és az Európai Tanulmányok központ oktatási helyiségeinek bővítése
Az információs társadalom regionális adaptációjának előkészítése Békés megyében - pilot projekt
Élelmiszer-inkubátorház, Békéscsaba
"A piacgazdaság fejlődését elősegítő képzések megvalósítása
"A piacgazdaság fejlődését elősegítő képzések megvalósítása
A régión belüli turisztikai együttműködési formák létrehozása-fejlesztése
Kistérségek közötti regionális együttműködés az idegenforgalomban
Dél-Alföldi Térségfejlesztési Társulások Egyesülete tagjait bemutató kiadványok
Kistérségi Önkormányzati Képzési Központ
Dél-Békés kistérség vonzáskörzeten kívüli településeinek gazdaság-fejlesztési programja
Újkígyós Közép-Békési Regionális Vízműtelep (Technológiai) Korszerűsítése
"Programterv és beruházás egy új idegenforgalmi koncepcióhoz.
Vidékfejlesztés a Dél-Alföldön: koncepció és képzési program
Dél-alföldi regionális marketingstratégia készítése és erre alapuló marketing mintaprojektek megvalósítása
Falcon ME2, ME4 amerikai típus engedéllyel rendelkező repülőgép gyártásának régióba telepítésének előkészítése
Rádió - régió - marketing
Az orosházi kistérség idegenforgalmának fejlesztése
Regionális szilárdhulladék lerakó megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése
Állattenyésztő és agroturisztikai referenciatelepek kialakítása a Kiskunság területén
Biotechnológiai módszerek alkalmazása a fűszerpaprika nemesítésben
A fűszerpaprika tradicionális és alternatív felhasználása
Fűszerpaprika vetőmagelőállítási technológia fejlesztése
"A hévízgazdálkodás fejlesztési programja a Dél-Alföldi régióban
A gazdaság és kutatás kapcsolatainak erősítése, különös tekintettel a technológia transzferre, a kockázati tőkebefektetési és megbízásos kutatási lehetőségekre
Céljárati autóbusz-közlekedés indítása "Feszty járat" néven az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékparkhoz.
"CSONGRÁD referencia Kerékpáros központ létesí tése" a Dél-alföldi Régióban a Dél-alföldi Regionális Kerékpárforgalmi-hálózat megvalósí thatósági tanulmányterve alapján
A regionális elmaradottság felszámolására irányuló és a regionális fejlesztést megalapozó fejlesztési módszer és eszköztár kidolgozása egy kistérség példáján keresztül.
Vízi szállítás (személy és teher) szervezése a Körösökön és a Tisza alsó szakaszán
Sertés mintafarm kialakítása
Hódmezővásárhely tisztított szennyvizének újrahasznosítása
EURO-TRIÓ című regionális folyóirat négy magyar nyelvű lapszámának megjelenítése.
Makói Hagyma Termelő és Feldolgozó Kistérségi Társulás Szervezése és Hagymafeldolgozó üzem korszerűsítése
Regionális interaktív információs rendszer
"Kapu a régióra"
Gyógyturizmus Fejlesztése A Dél-Alföldön (fizio- és hydroterápiás kezelő létrehozása)
Textil- és Kötőipari Bedolgozói és Kapacitás Koordinációs Központ létesítése
Komplex fejlesztési program megvalósítása a három kamara tagkörébe tartozó mikro-, kis- és középvállalkozások számára...
Délkeleti kapu: a dél-alföldi regionális logisztikai együttműködés és rendszer kialakításának programja
Környezetvédelmi és Növénynemesítési Biotechnológiai Fejlesztések Kiválósági Centruma a Dél-Alföldi Régióban
Világ Utcája Projekt Többfunkciós Kongresszusi Központ
Exportfejlesztési és marketingkommunikációs program a DÉL-THERM Egyesülés keretében
Fejlesztési kezdeményezések aktív információs rendszere
"A Dél-alföldi régió Középtávú operatív - minta-programja
Komplex regionális környezetvédelmi információs bázis kialakítása, környezetgazdálkodási szemlélet megalapozása
Dél - Alföldi Regionális Erdőtelepítési Program (DAREP) koncepciójának kidolgozása az EU-s csatlakozási felkészülés érdekében
"Dunától - Tiszáig" Vendégváró Kistérségek
Bohn tavak tájrehabilitációs programja
Természetes alapanyagok termelésére és tovább-feldolgozására épülő regionális textilipari re-integráció szakmai előkészítése és megvalósításának megkezdése
Regionális Turizmus-fejlesztési Kézikönyv vállalkozások számára
Térségi Agrárintegrációs és Agrár-ipari Bázis
"Térségi agrárintegrációs és agráripari bázis kialakítása
Zöldség-gyümölcs manipuláló és csomagoló létesítmény megvalósítása
A biogazdálkodás fejlesztése a Dél-Alföldi régióban
A középkori Dél-Alföld és Szer című kötet publikálása  

 

 


Tartalomjegyzék

Bevezető

Az előttünk álló időszak egyik legnagyobb kihívása, hogy lesz képes Magyarország felkészülni a Strukturális Alapok fogadására? Ugyancsak a következő 1-2 év történései adhatnak arra választ, hogy az Európai Uniós tagság elérését követően a hozzáférhető Strukturális Alapok mely hányada kerül majd regionális fejlesztési programok keretei között felhasználásra, illetve mely hányada hasznosul ágazati fejlesztési programok megvalósításának formájában.

Az előttünk álló 1999. év e vonatkozásban sorsdöntő lehet. Egyszerre, párhuzamosan kell a magyar regionális intézményrendszert (fejlesztési tanácsokat, fejlesztési ügynökségeket, regionális monitoring rendszert) véglegesítenünk, illetve megerősítenünk vagy megteremtenünk és eközben soha nem látott mértékű és ütemű regionális fejlesztési programozási feladatokat végrehajtanunk. Már a 2000. január elsejével kezdődő úgynevezett "előcsatlakozási időszakban" az eddigiekhez képest várhatóan nagyságrendben háromszorosára növekszik az Európai Uniós támogatások volumene. Ezen pénzösszegekből az egyes régiók fejlesztésének támogatását már csak abban az esetben lehet számottevő mértékben növelni, ha az elkészült komplex regionális fejlesztési programok bázisán lehetőség nyílik a projekt finanszírozásról a program finanszírozásra való áttérésre.

Ezt a nyilvánvalóan történelmi léptékű kihívásra való felkészülést szolgálják az 1995-1999 közötti időszak kísérleti jellegű regionális Phare támogatásai, valamint a határon túlnyúló együttműködési programok. A Dél-Alföldi régió e vonatkozásban több más régióval szemben előnyösebb helyzetben van. 1996 óta - Békés és Csongrád megyéket érintően megindult a magyar-román határon túlnyúló együttműködési program (Phare CBC), melynek egyes projektjei már megvalósultak, mások végrehajtása folyamatban van. Az 1996. évi Regionális Phare Program keretében a Dél-Alföldi régió újabb lehetőséget kap a felkészülésre a jövő év elejétől felgyorsuló, a térséget érintő kísérleti minta-program projektjeinek végrehajtásával. E programok hozadéka nem lehet csupán az egyes projektek megvalósulása, hanem e folyamatban kell gyakorlati tapasztalatokat szerezni a szükséges regionális intézmény rendszer optimális kialakításához, a programozási és projekt menedzselési ismeretek elsajátításához, valamint ezek széleskörű elterjesztéséhez.

Budapest, 1998. december 9.

Balogh Ottó igazgató

Phare Területfejlesztési Programirányító Iroda

 

 


 

Tartalomjegyzék

Mi az a Phare program?

(A budapesti EU Delegáció honlapjáról: www.eudelegation.hu elérhető információ)

A Phare program egy a közép- és kelet európai országok átalakulási folyamatának megsegítésére tervezett pénzügyi eszköz. 1989-ben indult Magyarországgal és Lengyelországgal, majd gyorsan bővült mind az országokat illetően mind pénzügyileg. A Phare rendkívül rugalmasan célozza meg a partner országok szükségleteit. Bár a jelentkező országok közös fél évszázados politikai és gazdasági centralizációs múlttal rendelkeznek, mégis különböző induló pontról vágnak neki az átalakulásnak, különbözőek az igényeik és a reform üteme. Az átalakulási folyamat során a Phare alkalmazkodik és támogatja a különféle ütemezéseket, minden egyes ország sajátos reformjának súlypontjait, alkalmazkodik a különböző gazdasági és társadalmi igényekhez.

Az 1990-97-es időszakban Magyarország számára körülbelül 740 millió ECU (170 milliárd HUF) vált elérhetővé tevékenységek finanszírozására a magán szektor fejlesztésében, az oktatásban, a képzésben, a kutatásban, a mezőgazdaságban, a környezetvédelemben. a nukleáris biztonság terén és az infrastruktúrában. Az Esseni Európa Tanács 1994 decemberében megerősítette, hogy a Phare a társult közép-kelet európai országok csatlakozási folyamatának fő pénzügyi segítője. 1997 márciusában a Bizottság kidolgozta a Phare program új irányait. Továbbépítve az Esseni előcsatlakozási stratégiát a Phare a csatlakozás után hozzáférhetővé váló támogatási rend elterjesztésére törekszik, név szerint az intézményrendszer kiépítésére (30%) és az "acquis communautaire" (Az alapszerződések, valamint az EU által kiadott rendeletek és irányelvek összessége, tágabb értelemben részét képezi az EU egész eljárási rendje) bevezetését előmozdító befektetésekre (70%).

Phare támogatás 1990-1995 között

 

Magyarország 1989 decemberétől vált jogosulttá a Phare gazdasági támogatására. Az 1990-1995-ös időszakban 582,8 millió ECU-t költöttek Magyarországon országos Phare programokra. 1990-95-ös időszakban a Phare program a magán szektor fejlesztésére (privatizáció, struktúraváltás, kis- és középvállalkozások, befektetés/kereskedelem promóció) 36 millió ECU-t fordított, az oktatásra, képzésre és kutatásra 115.5 millió ECU-t, a mezőgazdaságra 74.5 millió ECU-t, a környezetvédelemre és a nukleáris biztonságra 74.5 millió ECU-t, az infrastruktúrára (energia, közlekedés, telekommunikáció) 73.3 millió ECU-t. A különböző programok keretében a támogatott tevékenységek igen sokfélék: beletartoznak a különböző területek jogi és törvényi kereteinek meghatározásában és stratégiájuk kialakításában, a jogi és intézményi struktúrák megalkotásában, képzési programokban, ágazati tanulmányokban, felszerelések beszerzésében nyújtott segítség, ezen kívül a programok támogattak kísérleti pénzügyi terveket, amelyek az újonnan jelentkező magán szektor gazdasági szereplőit (farmerek és kisvállalkozók) célozta meg és infrastrukturális fejlesztéseket.

Phare támogatás 1996-1999 között

Az Esseni Európa Bizottság 1994-es döntéseit követve a Phare lett a társult Közép és Kelet Európai országok csatlakozási folyamatának fő pénzügyi segítője. A Phare ezen jellege megerősítésre került a 1997 márciusában közzétett Phare Új Orientációban, amelyet arra terveztek, hogy a csatlakozási stratégia a lehető leghatékonyabban, leghatásosabban módon valósuljon meg.

Az 1995-98-as Phare Magyarországi Többéves Kijelölő Programját (MIP), 425 millió ECU összegről 1995. November 17-én írták alá. Ennek részeként az 1996-os Országos Operációs Programra (COP '96) szánt 90 millió ECU 3 nagy terület között lett felosztva: EU integráció (18,5 millió ECU), a gazdaság átstrukturálása (46,5 millió ECU) és az infrastruktúra (15 millió ECU). A COP '97 felosztásában 75 millió ECU áll rendelkezésre.

A fentiek mellé ráadásként a CBC MIP is az 1995-99-es időszakban fut, azzal a céllal, hogy segítse a határokon átnyúló együttműködési tevékenységeket. A CBC MIP rendelkezésére 35 millió ECU áll, ami Magyarország és a szomszédos országok regionális és helyi kapcsolatainak erősítésére használható fel. A Magyarország-Ausztria CBC program 7 millió ECU-t kapott1995-ben, 11 millió ECU-t 1996-ban és 14 millió ECU-t 1997-ben.

Van egy Magyarország-Románia CBC Program (5 millió ECU) és két darab háromoldalú Magyarország-Ausztria program Szlovéniával és Szlovákiával együttműködve (1,5 millió ECU).

1997 COP

1997 közepétől 75 millió ECU áll rendelkezésre az Országos Operációs Programra (COP), amely az első kísérlet Magyarország csatlakozásának előkészítésére 3 kiválasztott prioritás előtérbe helyezésével: európai integráció, regionális fejlesztés és infrastruktúra.

  • Az Európai integráció elsősorban az intézményrendszer kiépítésére törekszik, hogy megszilárdítsa és kiegészítse a COP 96 által biztosított támogatásokkal elért eredményeket. Ebbe beletartozik a Leonardo, Socrates, Az Ifjúság Európáért és a Tempus Közösségi programokban való részvétel. Szintén beletartozik a törvénykezés egymáshoz közelítésének támogatása beleértve a standardok összehangolását, az igazságszolgáltatás és a belügyek támogatása, különös tekintettel a törvények betartatásának képességére és a határok kezelésére, és egy nemzeti képzési alapítvány támogatása, beleértve egy egységes képzési lehetőség megteremtését, amelyet az érintett testületek igénybe vehetnek, hogy eleget tegyenek az acquis-sal kapcsolatos képzési elvárásoknak.
  • A regionális fejlesztés, amely két egymással kapcsolatban részből áll lényeges támogatást kell, hogy lévő kapjon: a regionális fejlesztési kezdeményezések ellátásához szükséges intézményi struktúra erősítése és a helyi kezdeményezések alapítványi támogatása, ezek közül az ipari struktúraváltás, munkaerő piaci támogatás és vidékfejlesztés két kevésbé fejlett régióban (Borsod és Baranya). A romániai határ menti kezdeményezések erősítése szintén kap lehetőséget, emellett a kis- és középvállalkozások fejlesztése tovább folytatódik.
  • Infrastruktúra további Phare támogatást kap, főként a Transz-Európai Hálózattal való kapcsolatokat javítására, ezen belül elsősorban a vasútra.

Több országra kiterjedő programok Magyar-országon

A felsorolt országos programok mellett, Magyarország részt vesz és kedvezményezettje néhány több országra kiterjedő programnak, mint például a Consensus (Szociális program), Tempus (Felső oktatás), vám, energia, környezetvédelem, nukleáris biztonság, közös vállalatok támogatási terve, statisztika, minőségbiztosítás és standardok, Sigma, TAITEX, telekommunikáció és posta, kereskedelem, transit lehetőségek és szállítás.

Eredmények

A Phare biztosított támogatást a kulcsfontosságú gazdasági átalakuláshoz és a strukturális reform ügyekhez. Ez főleg technikai segítség formájában történt és az intézmények kiépítésére és a különböző területek jogi és törvényi kereteinek meghatározásának fejlesztésére használták. A Phare erőforrásokat egyre inkább befektetési támogatások formájában mobilizálták, méghozzá azon befektetési prioritásokat célozva, amelyet a kormány határozott meg, mint alapvető célt a gazdaság középtávú átstrukturálásához. A know-howk hatékony transzferje, a ritka felszerelések és a pénzügyi támogatások számos olyan fontos területen ment végbe, mint például struktúraváltás, privatizáció, kis- és középvállalkozások fejlesztése, kereskedelem és beruházás promóció, energia, föld regisztráció, technológia stb. Volt egy fontos és hasznos "ablak kitáró" hatás számos ágazatban, mint például a felsőoktatás. A mezőgazdaság és a kis- és középvállalkozások fejlesztésének Phare támogatása sikeres volt az ágazati stratégiák kialakításában és az ágazat vállalkozásait szolgáló fontos intézményi és pénzügyi mechanizmusok bevezetésében.

 

 


Tartalomjegyzék

A Phare Regionális Kísérleti Program
a Dél-Alföld régióban

 

Az Európai Unió Phare programjának keretében összesen 8 millió ECU támogatási keret áll a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiók részére. Ennek a Regionális Kísérleti Programalapnak az a fő célja, hogy regionális hatású területfejlesztési projektek támogatásán keresztül segítse elő gyakorlati tapasztalatok kialakulását a regionális együttműködés, a regionális stratégiák kialakítása és megvalósítása, valamint a fejlesztési programok regionális szinten történő támogatása terén.

 

 

Tartalomjegyzék

A program előkészítése, előzményei

A program megvalósításánál törekedtünk az Európai Unió Strukturális Alapjainak működését meghatározó alapelvek lehetőség szerinti érvényre juttatására. Ezek közül a programozás, programszintű megközelítés elve azt kívánná meg, hogy legyen egy régiószinten egyeztetett és elfogadott regionális fejlesztési stratégia, amely meghatározza a régió fejlesztési prioritásait. Egy ilyen stratégia ugyanis egyértelműen meghatározza azokat a komplex fejlesztési programokat, melyekhez illeszkedő projekteket lehet regionális forrásokból támogatni, így a források koncentrációja, hatékony felhasználása biztosítható.

Jelenleg azonban az ország egyetlen régiója sem rendelkezik konkrét programokat tartalmazó regionális fejlesztési stratégiával. A regionális szemléletű területfejlesztés azonban nem előzmény nélküli a Dél-Alföldön, hiszen már 1997 első felében számos szakértői megbeszélésre került sor a régió kialakításának céljával. Ezek a fórumok egyrészt jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy a régióban dolgozó szakemberek és szervezetek megismerjék egymást. Másrészt bizonyos mértékű konszenzus alakult ki a régió lehetséges fejlesztési irányait illetően, mely nagyon jó alapot biztosított a Regionális Kísérleti Program elindításához. Ilyen előkészítés után alakult meg 1997. június 19-én Ópusztaszeren a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács, amely az országban először alakított ki önálló állandó operatív munkaszervezetet a DARFT Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht szegedi székhellyel 1997. december 1-jén történt megalapításával.

 

Tartalomjegyzék

A pályázati folyamat menete

Elfogadott regionális fejlesztési terv hiányában a program előkészítése során a Regionális Fejlesztési Ügynökség feladata volt egyeztetni a régió szervezeteivel azokat a fő fejlesztési prioritásokat, melyek a Regionális Kísérleti Program fő pályázati irányait meghatározták. Ennek megfelelően számos fórumot tartottunk 1998 áprilisának és májusának folyamán, melyek eredményeképpen az alábbi fő fejlesztési prioritások kerültek megfogalmazásra:

1. Az agrárinnováció fejlesztése

2. Termelési integráció és együttműködések fejlesztése

3. Az idegenforgalom fejlesztése

4. A régiómarketing fejlesztése

5. A közgazdasági infrastruktúra fejlesztése

A hónapokkal korábban megkezdett előkészítő munka eredményeképpen sikerült olyan pályázati rendszert kidolgozni, amely kellőképpen illeszkedni tudott a régió szervezeteinek elképzeléseihez. Ezáltal vált lehetővé, hogy a pályázati határidő rendkívül rövid volta ellenére megalapozott pályázatok szülessenek. Az előkészítő fázis zárásaként a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 1998. május 26-ai ülésén elfogadta a Phare Regionális Kísérleti Program Alap Pályázati Dossziéját.

A program következő szakaszát elindító pályázati felhívásra mindkét résztvevő régióban egyszerre 1998. július 1-jén került sor. A felhívás a régió mindhárom megyéjének vezető napilapjaiban megjelent. A Pályázati Dossziét a pályázók a három megyeszékhelyen (Békéscsaba, Kecskemét, Szeged) vehették át. Törekedtünk arra, hogy a pályázati felhívás mellett más módon is eljuttassuk az érdekeltekhez a pályázati lehetőségekről szóló információt. Ebben segítséget nyújtott a helyi sajtó és az elektronikus médiák (rádió, televízió) képviselői is, illetve a Regionális Fejlesztési Ügynökség Hírlevelének első számát is ennek szenteltük. Az érdeklődést sikerült felkelteni, hiszen a régióban összesen több mint 200 db pályázati dokumentációt vásároltak meg. A pályázók tájékoztatása érdekében több fórumot és tájékoztatót szerveztünk 1998. augusztus hónap folyamán. A tájékoztatókon elhangzott legfontosabb információkat valamennyi pályázónak írásban megküldtük.

A pályázatok beadási határideje 1998. augusztus 31-én 16 óra volt, ezen időpontig Ügynökségünkre 79 db pályázat érkezett be összességében 3,5 milliárd Ft értékű projektekkel, 1,7 milliárd Ft támogatási kérelemmel, az alábbi táblázat szerinti bontásban.

A benyújtott pályázatok száma

Az igényelt támogatás

A projektek teljes költsége

Megnevezés

száma (db)

aránya (%)

eFt

%

eFt

%

1. Az agrárinnováció fejlesztése

12

15,19%

367 610

20,84%

580 160

16,67%

2. Termelési integráció és együttműködések fejlesztése

15

18,99%

348 458

19,76%

629 068

18,08%

3. Az idegenforgalom fejlesztése

16

20,25%

403 002

22,85%

856 625

24,61%

4. A régiómarketing fejlesztése

8

10,13%

130 169

7,38%

166 278

4,78%

5. A közgazdasági infrastruktúra fejlesztése

28

35,44%

514 379

29,17%

1 248 159

35,86%

Összesen:

79

100%

1 763 618

100%

3 480 290

100%

A pályázatok formai értékelése 1998. szeptember 4-én zárult le, ennek eredményéről minden pályázót levélben értesítettünk. Az esetlegesen hiányozó dokumentumokat 1998. szeptember 11-én 16 óráig lehetett pótolni. A szükséges hiánypótlás után 77 db pályázatot adtunk át a Szakértői Bizottságnak tartalmi értékelésre.

A Szakértői Bizottság a pályázati dossziéban meghatározott kritériumok alapján értékelte a pályázatokat és ajánlásokat tett arra vonatkozóan, hogy mely pályázatokat célszerű összekapcsolni, összehangolni. Ez azért volt fontos, mert olyan pályázatok is érkeztek, amelyek a formai és szakmai szempontoknak egyaránt megfeleltek, mivel fontos regionális problémákra reagálnak, azonban összekapcsolva hatékonyabban valósulhatnak meg, így

komplex fejlesztési programok jönnek létre. Ennek érdekében Ügynökségünk munkatársai szakértők bevonásával még a Regionális Fejlesztési Tanács döntése előtt konzultáltak a pályázókkal és megállapodtak a pályázatok összehangolásáról, illetve munkatársaink javaslatokat tettek az összehangolás módjára.

A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács elé benyújtott és módosítás nélkül elfogadott komplex fejlesztési programban tehát nemcsak egyedi pályázatok szerepeltek, hanem a pályázatok egy része kifejezetten azzal a feltétellel kapja a támogatást, hogy más pályázattal összehangoltan történjen a megvalósítása. Emellett lazább koordinációs csoportokat is kialakítottunk a pályázatok közül annak érdekében, hogy összehangolt fejlesztések valósuljanak meg.

Az alábbi táblázat az első körben támogatásra javasolt és a tartaléklistán szereplő pályázatokat összesíti.

Nyertes és tartalék-listás pályázatok

Az igényelt támogatás

A projektek teljes költsége

Megnevezés

száma (db)

aránya (%)

eFt

%

eFt

%

1. Az agrárinnováció fejlesztése

12

18,75%

367 610

24,95%

580 160

21,93%

2. Termelési integráció és együttműködések fejlesztése

12

18,75%

242 921

16,49%

475 331

17,97%

3. Az idegenforgalom fejlesztése

14

21,88%

345 002

23,42%

716 125

27,07%

4. A régiómarketing fejlesztése

7

10,94%

122 169

8,29%

156 278

5,91%

5. A közgazdasági infrastruktúra fejlesztése

19

29,69%

395 677

26,86%

717 304

27,12%

Összesen:

64

100%

1 473 379

100%

2 645 198

100%

A pályázati kiírás szerint a beruházás jellegű programelemek kisebb mértékű (max. 40%-os) támogatást kaphatnak, mint a nem-beruházás jellegű tanulmányok, képzések, fejlesztések (melyekhez akár 80%-os támogatás is kérhető). Ebből kifolyólag jelentősen nagyobb számban, illetve értékben érkeztek nem-beruházás jellegű (ezért 50%-nál nagyobb mértékű támogatásra jogosult) pályázatok. Így viszont a Phare programban előírásként szereplő minimálisan 50%-os magyar társfinanszírozást csak az Országos Területfejlesztési Tanács döntése értelmében a Regionális Kísérleti Programalaphoz csatlakozó kormányzati hozzájárulással együtt lehetséges teljesíteni.

 

Tartalomjegyzék

A pályázat tapasztalatai

A pályázatok értékelésénél fontos szempont volt a partnerség és együttműködés a különböző szintek (helyi, kistérségi, megyei) és különböző jellegű szervezetek (magán szektor, önkormányzatok, nem állami szervezetek, civil szervezetek, egyetemek és kutató intézetek) között. A régióépítés dél-alföldi előzményeire támaszkodva úgy orientáltuk a pályázókat, hogy pályázatukban valódi partnerséget jelenítsenek meg, azaz a partnerek valóban közösen irányítsák, koordinálják a projektet, illetve osszák meg egymás között a feladatokat. Nem volt célunk az utolsó pillanatban beszerzett formális nyilatkozatokkal alátámasztott "partnerségek" kialakítása, hiszen a valós regionális együttműködés a program egyik alapelve.

A tapasztalatok azt mutatták, hogy megvan a hajlandóság az együttműködésre a régió szervezetei között, számos pályázat valóban széles körű partnerség eredményeként született. A helyi elképzelések régiószintű összehangolásának, egyeztetésének egy olyan folyamata indult meg, amely jó alapot nyújt a Dél-Alföld készülő Regionális Fejlesztési Koncepciójának és Programjának kialakításához. A Regionális Kísérleti Program Alap tehát egyértelműen sikeresen segítette elő a regionális együttműködést, a régiószemlélettel való gondolkodást.

A Phare Kísérleti Program Alap programjának egyik fontos célja az, hogy a régióban olyan együttműködések alakuljanak ki, illetve erősödjenek meg, melyek segítségével a régió eséllyel pályázhatná meg a jövőben rendelkezésre álló regionális fejlesztéseket célzó pénzügyi alapokat. Ennek érdekében a Regionális Fejlesztési Ügynökség (DARFT Kht.) munkatársai együttműködésben a Phare szakértőkkel a beérkezett pályázatokat abból a szempontból is értékelték, hogy azok mennyire illeszthetőek össze egy komplex regionális fejlesztési programba. A munka eredményeképpen az alábbi programirányok alakultak ki:

 

Tartalomjegyzék

Mezőgazdaság és élelmiszeripar

A dél-alföldi régió jövőjének meghatározója a mezőgazdaság és a hozzá kapcsolódó ipari tevékenységek fejlesztése. A várakozásoknak megfelelően a pályázatoknak jelentős része irányult ezen terület fejlesztésére.

A vetőmagtermesztésben és előállításban jelenleg Nyugat-Európában és Észak-Amerikában az "egy magból egy növény" felfogás azaz a maximális minőségre törekvés az irányadó. Mivel a hazai vetőmag -előállítási technológia még nem képes ezt a színvonalat biztosítani, minden lehetséges fejlesztési forrást igénybe kell venni ahhoz, hogy a hazai termelők által is egyre gyakrabban elvárt minőségi kritériumoknak megfeleljünk. Ezt tűzi ki célul a kalocsai Fűszerpaprika Kutató-Fejlesztő Kft. pályázata.

A három pályázat kapcsolódása egyértelmű. Az új módszerekkel a korábbinál sokkal rövidebb idő alatt előállított és a köztermesztésbe bevezetett fajtákból csak egy igen korszerű vetőmag-termesztési és vetőmagüzemi technológiával állítható elő a kor követelményeinek és a tájkörzeti termelők igényeinek megfelelő minőségű és mennyiségű vetőmag. Ugyanakkor egy biztos genetikai alapokon nyugvó fűszerpaprika termesztés az, amely folyamatosan új igényeket támaszt a nemesítéssel szemben, elvárva azt, hogy ezeket az igényeket az új fajták a lehető legrövidebb időn belül kielégítsék.

Ehhez a témához szorosan illeszkedik a Szegedi Paprika Fűszer- és Konzervgyártó Rt. pályázata, amelynek célja egy a szegedi és kalocsai fűszerpaprika termesztéséhez, a magyar konyhaművészet hagyományaihoz, valamint az orvostudomány e növénnyel kapcsolatos eredményeihez kapcsolódó színvonalas nemzetközi konferencia megrendezése. A konferencia tudományos programjának gazdagításához nagy mértékben hozzájárulhatnak az előzőekben ismertetett két pályázat kutatási eredményei. A három program kapcsolódásával létrejöhet egy olyan példaértékű projekt, amely a régió agráriumban érdekelt szereplői számára jó alapot szolgáltathat a hasonló kezdeményezésekhez.

Ezen programmal együttműködésben valósulhat meg a BIOHUNGARICUM TRD Kft programja, amely a biogazdálkodás szerves fejlődésének elősegítésével kíván magas minőségű termékeket előállító vertikális integrációt kialakítani. A programok megvalósítása során a résztvevők vállalják a kölcsönös adatszolgáltatást, valamint a rendelkezésre álló szakismeretek egymás közötti folyamatos közvetítését.

Tartalomjegyzék 

Ipari termelés

Tartalomjegyzék

Vízgazdálkodás

A vízgazdálkodás témakörébe illeszkedik a Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat azon pályázata, amelynek célja egy olyan tanulmányterv elkészítése, amely feltárja a tisztított szennyvíz újrahasznosításának lehetőségeit, és ezzel gazdaságosabbá teszi a mezőgazdasági termelést. A három pályázó a szabad információáramlás biztosításával, valamint a rendelkezésre álló laboratóriumi háttér közös használatával teremti meg a kölcsönösen előnyös együttműködés feltételeit.

Tartalomjegyzék

Idegenforgalom

A regionális idegenforgalom fejlesztés komplex programja egy regionális szintű együttműködési forma kidolgozását célozza összehangolva a turizmus témakörében támogatott pályázatokat, az azokban megfogalmazott célokat, valamint az ehhez kapcsolódó régiómarketing témában megvalósuló projekteket. Célunk az, hogy a projektek megvalósításával elérendő konkrét eredmények a régió idegenforgalmának fejlesztését célzó több lépcsőből álló programba illeszkedjenek bele. Ebbe a csoportba az alábbi pályázatokat soroltuk:

A régión belüli turisztikai együttműködési formák létrehozása, fejlesztése

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Kistérségek közötti regionális együttműködés az idegenforgalomban

Észak-Békés Megyei Önkormányzati Kistérségi Társulás

DATTE tagjait bemutató kiadvány megjelentetése

Dél-Alföldi Térségfejlesztési Társulások Egyesülete

Dél-Alföldi Regionális marketingstratégia készítése és erre alapuló marketing mintaprojektek megvalósítása

Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanács

Rádió-Régió-Marketing

Magyar Rádió Rt. RNI

Szegedi Körzeti és Nemzetiségi Szerkesztősége

Vízi Szállítás szervezése a Körösökön és a Tisza alsó szakaszán

Békés Megyei Területfejlesztési Tanács

"Csongrád referencia kerékpáros központ létesítése" a Dél-Alföld Régióban

Országos Kerékpárút Hálózatért Alapítvány

Céljárati autóbusz-közlekedés indítása "Feszti-járat" néven az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékparkhoz

Tisza Volán Rt.

Programterv és beruházás egy új idegenforgalmi koncepcióhoz

Békés Város Önkormányzata

"Kapu a Régióra"

"BAN-KOB" Kereskedelmi Kft.

Gyógyturizmus fejlesztése a Dél-Alföldön (fizió és hydroterápiás kezelő létrehozása)

Hőforrás Gyógyászati Kft.

Orosházi térség idegenforgalmának fejlesztésére

Orosháza Város Önkormányzata

Az "EURO-TRIÓ" című regionális folyóirat négy magyar nyelvű lapszámának megjelentetése

Csongrád Megyei Közgyűlés

Bohn tavak rehabilitációs fejlesztési programja

Békéscsaba Megyei Jogú Város

"DUNÁTÓL-TISZÁIG" Vendégváró Kistérségek

Felső-Bácskai Önkormányzatok Szövetsége

Regionális Turizmus-fejlesztési Kézikönyv vállalkozások számára

Dél-Alföldi Regionális Idegenforgalmi Bizottság

Az idegenforgalmi fejlesztéseket 4 tematikus csoportba osztottuk az alábbiak szerint:

  1. A régió turisztikai információit feldolgozó és tematikusan csoportosító adatbázis létrehozása, helyzetfeltáró megállapítások, prioritások

A program regionális turisztikai együttműködési forma kidolgozásával, a térségi szemlélet megvalósításával a fejlesztési elképzelések regionális szinten történő támogatását célozza. A Bács-Kiskun Megye Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Dél-Alföldi Regionális Idegenforgalmi Bizottság és Orosháza Város Önkormányzata egy egységes turisztikai adatbázist hoz létre, mely többirányú elérhetőséget biztosít a felhasználó számára, s összefogja és előmozdítja a régió idegenforgalmát. A koncepcióban érintett többi pályázó segíti az adatbázis létrehozását a rendelkezésükre álló információk továbbításával.

Feltérképezhetőek a régióban működő turisztikai szolgáltatók és azok szolgáltatásai. A fent említett pályázó szervezetek feltérképezik a régió természeti értékeit, turisztikai adottságait, a Kistérségek közötti regionális együttműködések az idegenforgalomban pályázat keretében a jelenleg meglévő, de kihasználatlan turisztikai adottságok hasznosítási lehetőségeit részletesen kidolgozzák, új turisztikai kínálati elemeket tárnak fel és dolgoznak ki, a meglévő és működő turisztikai objektumok minőségi fejlesztésére vonatkozó javaslatokat is részletesen kidolgozzák és a pályázók együttműködésével egy egységes adatbázis építhető fel.

Az egységes turisztikai adatbázis a régió minősített szolgáltatóiról és azok kínálatáról egy tematikusan átfogó csoportosítást ad a régió adottságairól és vonzerejéről, belefoglalva ebbe a Gyógyturizmus fejlesztése a Dél-Alföldön című pályázatot, mely a térségben jelentkező gyógyturizmushoz kapcsolódó szolgáltatásokat méri fel, belefoglalva a "Kapu a Régióra" pályázat lovasturizmus, szabadidő- és rehabilitációs központ létrehozására vonatkozó elemét, valamint a Felső-Bácskai Önkormányzatok Szövetségének a "Dunától-Tiszáig" Vendégváró Kistérségek turisztikai lehetőségeinek számbavételét.

Olyan rendszer hozható létre, mely egyedülálló, többnyelvű kiadványok alapjául szolgál, fejleszthetősége révén állandóan alakítható.

II. Szolgáltatások minősítése kritériumok alapján

Programcsomagok összeállítása

A pályázók együttműködve európai minősítési kritériumok alapján értékelik az adatbázisban szereplő szolgáltatókat és azok kínálatát (a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályázatának keretén belül). Egy, a jövőben is használható minősítési rendszer alakítható ki.

A Tisza Volán Rt. Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékparkhoz céljárati autóbusz-közlekedés kialakításával járul hozzá az egységes regionális programtervhez, mely kiterjeszthető más környékbeli idegenforgalmi központokba, mint a Szarvasi Arborétum, vagy a Gyulai Gyógyfürdő illetve Várjátékok.

Az Országos Kerékpárút Hálózatért Alapítvány a Dél-alföldi Regionális Kerékpárforgalmi hálózat megvalósíthatósági tanulmánytervet dolgoz ki. Megteremthetők a régióban a kerékpáros turizmus feltételei, kerékpárutak szervezhetők az idegenforgalmi nevezetességekhez.

A Békés Megyei Területfejlesztési Tanács a Vízi szállítás szervezése a Körösökön és a Tisza alsó szakaszán programtervével gazdagítja a régió turisztikai kínálatát, Békés Város Önkormányzata egy referencia értékű családközpontú üdülési modellt, a régióban egyedülálló rehabilitációs turisztikai komplexum kialakítását készíti elő.

A Bohn tavak rehabilitációs fejlesztési programja megvalósulása esetén a régió kelet-nyugati és az észak-déli tengelyeinek mentén elhelyezkedő, a természetes-mesterséges vízterekhez kötődő idegenforgalmi célpont alakítható ki (horgászparadicsom). A környezetileg roncsolt táj átfogó rehabilitációján túlmenően színvonalas szabadidő eltöltési, szórakozási lehetőséget teremt.

A fent említett pályázók összehangolják tevékenységüket. Egymással összhangban levő turisztikai kínálati programok alakíthatók ki, mely modellt nyújthat a régióban arra, hogy hogyan lehet a gyógyturizmust az üdülőturizmussal, a lovas-, a falusi-, a kulturális-, a kongresszusi-, a bor- és a gasztronómiai turizmussal összekapcsolni.

Összehangolva egyes pályázatokat, valamint az adatbázisban elérhető információkat felhasználva európai színvonalú programcsomagok állíthatók össze, fokozva ezzel a régió turisztikai kínálatának sokrétűségét.

III. Képzések, továbbképzés, tapasztalatcserék

"A környezetgazdálkodási szemlélet szempontjai mind nagyobb szerepet kell kapjanak az idegenforgalmi fejlesztésekben is, ugyanakkor ehhez sokszor hiányzik a megfelelő szakmai háttér". A Dél-Alföldi Regionális Idegenforgalmi Bizottság e célt szem előtt tartó képzési anyagot állít össze. Tipikus esettanulmányokat határoz meg a régió idegenforgalmi szakemberei közreműködésével, mely segíti egy színvonalas képzési program összeállítását.

A "BAN-KOB" Kft összehangolva tevékenységét ezen képzési programmal elősegíti a környezetgazálkodási szakemberek tevékenységét szakmai gyakorlatok, szakmai konzultációk szervezésével. Támogatja a szervezeti összefogás működési mechanizmusának hallgatók általi közvetlen megismerését.

A pályázók együttműködve összekapcsolják a különböző területekre szakosodott ismeretanyagokat, hatékony segítséget nyújtva a turisztikai szakemberképzés problémáira.

Az Észak-Békés Megyei Önkormányzati Térségfejlesztési Társulás az idegenforgalommal foglalkozó szakemberek számára nyelvi képzést indít, valamint az egyes munkafázisok után ismeretátadást és konzultációt szervez. A térség vállalkozói számára az EU tagországok ezirányú gyakorlatának megismertetetésével és tanulmányutak szervezésével járul hozzá a szakemberek ismeretanyagának bővítéséhez.

A pályázati programok összehangolásával olyan idegenforgalmi turisztikai képzés alakítható ki, mely biztosítja a régió számára a szakképzett humán erőforrást.

A Dél-Alföldi Regionális Idegenforgalmi Bizottság a képzési program anyagát felhasználva egy turizmusfejlesztési kézikönyvet állít össze, az idegenforgalmi képzési program szélesebb körű elérhetőségét biztosítva a szakemberek és vállalkozók részére.

  1. Marketingtevékenység, kiadványok készítése

A turisztikai információs adatbázis felépítése és kidolgozása után kialakítható a régió idegenforgalmi kínálatának marketing kommunikációs rendszere, mely magába foglalja az egyes értékesítési csatornákat (utazási irodák, turisztikai külképviseletek, kamarák), rendezvényeket, médiákat.

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara valamint az Észak-Békés Megyei Önkormányzati Térségfejlesztési Társulás egy, az értékesítési gyakorlatban használható, többnyelvű kiadványt szerkeszt a régió idegenforgalmi kínálatának kiajánlására, mely segíti a turizmusban tevékenykedőket a mindennapos értékesítési gyakorlatban, lehetővé teszi ugyanakkor az európai szempontok szerint minősített szolgáltatók és szolgáltatásaik propagálását. A szakmai egyeztetéseket követően a kiadvány a régió idegenforgalmi kínálatának útvonalszerű, kiajánlható programjait tartalmazza. A pályázók a program végrehajtásában szorosan együttműködhetnek.

Az Észak-Békés Megyei Önkormányzati Térségfejlesztési Társulás a szakmai együttműködések tapasztalatairól, illetve a régió turisztikai nevezettességeit bemutató konferenciát és kiállítást szervez.

A DATTE tagjait bemutató kiadvány elkészítése programjának céljai között szerepel az idegenforgalmi infrastruktúra kiépítésének reklámozása a régió bel- és külföldi kapcsolatainak elősegítése végett. Az "EURO-TRIÓ" című regionális folyóirat segítséget nyújthat információt megjelentetve a régióban megvalósuló pályázati programokról, ismertetve a régió turisztikai kínálatát is. Rádió-Régió-Marketing regionális együttműködésekkel foglalkozó műsorok készítésével kapcsolódik a programhoz, mely fejleszti a régió egészében a gazdasági, befektetési és munkahelyteremtési lehetőségeket egyaránt.

Orosháza Város Önkormányzata egy Kistérségi idegenforgalmi irodát állít fel Orosházán.

 

Tartalomjegyzék

Képzési programok

A közgazdász képzés és az Európai Tanulmányok Központ oktatási helyiségek bővítését célzó pályázat megvalósulásával létrejön egy olyan infrastruktúra, amely jó alapot nyújt regionális képzési projektekhez is. Ezért ehhez a pályázathoz kapcsolódik a Piacgazdaság fejlődését elősegítő képzések megvalósítása és a Vidékfejlesztés a Dél-Alföldön című programok, valamint a Kistérségi Önkormányzati Képzési Központ pályázata.

A közgazdász képzés és az Európai Tanulmányok Központ oktatási helyiségek bővítése

József Attila Tudományegyetem

A piacgazdaság fejlődését elősegítő képzések megvalósítása

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Kistérségi Önkormányzati Képzési Központ

Makó Város Önkormányzat

Vidékfejlesztés a Dél-Alföldön: koncepció és képzési program

DARFT Területfejlesztési Kht.

A közgazdász képzés és az Európai Tanulmányok Központ oktatási helyiségének bővítése:

A József Attila Tudományegyetemen a közgazdászképzés folyamatosan bővül és ezzel szemben a Közgazdasági Tanszékcsoportnak nincsenek saját tantermei ezért egy nyomdaépület megvásárlására került sor, amely átalakításának első üteme már elkezdődött. Ezen program célja a második ütem keretében a felső három szint átalakításának megvalósítása. A projekt eredményeként három nagyterem (80-90 fő/terem), kettő szemináriumi (25 fő/terem) terem és három iroda fog elkészülni

A piacgazdaság fejlődését elősegítő képzések megvalósítása:

A program célja, hogy egy képzési programot dolgozzon ki az egyéni vállalkozók számára, akik megszerzik a megfelelő ismereteket egy vállalkozás működtetéséhez, amely a piacgazdaság fejlődését is szolgálja.

Kistérségi Önkormányzati Képzési Központ:

A projekt végrehajtása során kialakítanak egy helyiséget, amely alkalmas lesz konferenciák, tréningek megrendezésére. Ezek tervezett témái között szerepel a közigazgatás, a mezőgazdaság, az oktatás, az egészségügy mellett az idegenforgalom is. Egy olyan képzési központ kialakítására kerül sor, amely az EU közigazgatási szabályainak megismerését lehetővé tevő tréningek megrendezését is lehetővé teszi.

Vidékfejlesztés a Dél-Alföldön: koncepció és képzési program:

A program legfontosabb célja, a Dél-Alföldi régió SAPARD rendeletnek megfelelő vidékfejlesztési programot készüljön el, amely megalapozza a fenntartható mezőgazdaság és vidékfejlesztés számára biztosított közösségi támogatás elérését a régió számára. A program megvalósítása során elkészül a Dél-Alföldi régió komplex fejlesztési koncepciójához illeszkedő vidékfejlesztési stratégiai terv is valamint egy komplex képzési program (és annak dokumentációja), amely ajánlható lesz más térségek számára is. A kidolgozott képzési program fogja az alapját képezni Regionalis Fejlesztési Ügynökség által a 2000-től induló SAPARD programhoz kapcsolódóan végzendő képzési, tanácsadói tevékenységének.

 

Tartalomjegyzék

Információs bázisok

A közgazdasági infrastruktúra fejlesztésében fontos terület az információs rendszerek, információs bázisok kialakítása. Ebben a témakörben is olyan pályázatok érkeztek, melyek között sikerült közvetlen kapcsolódási pontokat kialakítani.

Regionális interaktív információs rendszer

Tiszanet KFT.

Az információs társadalom regionális adaptációjának előkészítése Békés megyében - pilot projekt

HIRNET Telekommunikációs és Szolgáltató KFT.

Délkeleti kapu: a Dél-Alföldi regionális logisztikai együttműködés és rendszer kialakításának programja

PRAELOG Szegedi Logisztikai Szolgáltató Központ élőkészítő-fejlesztő KFT.

Fejlesztési Kezdeményezések Aktív Információs Rendszere

Duna-Tisza Regionális Fejlesztési Rt.

Komplex regionális környezetvédelmi információs bázis kialakítása, környezetgazdálkodási szemlélet megalapozásához

Alsótiszavidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács

A középkori Dél-Alföld és Szer c. kötet publikálása

Csongrád Megyei Levéltár

Regionális interaktív információs rendszer:

A pályázati program célja egy korszerű interaktív rendszer megvalósítása, amely gyorsan, olcsón és hatékonyan ismerteti meg a régió egészét és egyúttal részletes gazdasági adatokról is képet mutat. A projekt eredményeként megvalósul a régió mezőgazdasági vállalkozásainak internetes bemutatása, illetve piacra jutásuknak elősegítése. Ez a projekt nyújtja azt az alapot is, amellyel összekapcsolhatóak lesznek a programcsomag többi programjai is.

Az információs társadalom regionális adaptációjának előkészítése Békés megyében - pilot projekt:

A projekt legfontosabb célja, hogy felmérés és elemzés alapján konkrét irányokat, tevékenységeket jelöl ki, amely lehetővé teszi a megyén belüli kistérségek, települések lakossága, vállalkozásai, intézményei számára - a kommunikációs és tájékoztatási lehetőségek kihasználva - az intelligens térség kialakítása. A program végrehajtása során elkészül egy állapotdokumentáció, hatástanulmány a fogadókészségről valamint rövidtávú marketingterv, mindezeken kívül a projekt létre kíván hozni egy megyei szintű érdekszövetséget, melynek tagjai szakmai és finanszírozási területen hosszú távon segíthetik a projekt fenntartását.

Délkeleti kapu: a Dél-Alföldi regionális logisztikai együttműködés és rendszer kialakításának programja:

A projekt célja együttműködő, egymást kiegészítő központok rendszeréből álló Dél-Alföldi logisztikai övezet megvalósításához szükséges feltételek meghatározása, a regionális együttműködés lehetőségeinek feltárása és a már megfogalmazott logisztikai fejlesztési elképzelések összehangolása.

Fejlesztési kezdeményezések aktív információs rendszere:

A program célja egy olyan rendszer kidolgozása, amely a fejlesztőket szolgáló szakmai és finanszírozási tanácsadás működtetésére alkalmas. Kialakítanak egy kedvező finanszírozási csomagot a vállalkozók és önkormányzatok fejlesztési elképzeléseihez, illetve adatbázist hoznak létre, amely elemezhetővé teszi a Dél-Alföldi fejlesztési folyamatokat a Regionális Fejlesztési Tanács számára, s ezzel sikeresen léphet fel a kormányzati és EU források megszerzéséért.

Komplex regionális környezetvédelmi információs bázis kialakítása, környezetgazdálkodási szemlélet megalapozásához:

A környezetgazdálkodási személet kialakításához széles körű adatgyűjtést és elemzést végeznek valamint kialakítják a tájékoztatás és képzés rendszerét, hosszú távon is fenntartható fejlődést eredményező projektek kidolgozása érdekében. A projekt végeredményeként kialakítanak egy olyan tájékoztatási központot, amely a regionális fejlesztésekkel kapcsolatos információkkal szolgál mindenki számára hozzáférhető módon.

A középkori Dél-Alföld és Szer c. kötet publikálása:

Célja a Dél-Alföldi régió kulturális örökségével, műemlékeivel, látnivalóival foglalkozó résztanulmányok összegyűjtése és összehangolása, olyan módon, hogy a magas szakmai színvonalat fenntartva közérthető formát találva, látványos illusztrációs anyaggal bővített könyvet reprezentatív formában jelentessenek meg.

 

Tartalomjegyzék

Regionális stratégiák

A regionális elmaradottság felszámolására irányuló és a regionális fejlesztést megalapozó fejlesztési módszer és eszköztár kidolgozása egy kistérségi példán keresztül

Marosháti Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

A Dél-Alföldi régió Középtávú operatív programja

Duna-Tisza Regionális Fejlesztési RT.

A regionális elmaradottság felszámolására irányuló és a regionális fejlesztést megalapozó és a regionális fejlesztést megalapozó fejlesztési módszer és eszköztár kidolgozása:

A program legfontosabb céljai közé tartozik a térség humán erőforrásainak fejlesztése, vállalkozói és önkormányzati fejlesztési kezdeményezések összehangolása, a térség marketing tevékenységének kialakítása, térségfejlesztési eszköz és példatár kidolgozása valamint turisztikai fejlesztési koncepció és program elkészítése.

A Dél-Alföldi régió Középtávú operatív programja:

A projekt egy olyan programot alakít ki, amely teret nyújt a külső befektetők aktivitásának, figyelembe veszi a regionális fejlesztési koncepció prioritásait, illetve szem előtt tartja a csatlakozásból eredő struktúraváltási feladatokat. A projekt eredményeként az egyes fejlesztési irányokhoz kötődő projekt csomagokat hoznak létre, amelyek projektjei a finanszírozók igényeit figyelembe vevő dokumentációval rendelkeznek.